Consell Assessor

El Patronat és assistit pel Consell de la FUOC, òrgan consultiu de la Fundació, segons l'Acord de 28 de desembre de 1995, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aproven la composició i les funcions del Consell (Resolució de 8 de gener de 1996).

La Llei de reconeixement de la Universitat preveu la creació del Consell per tal de garantir una àmplia representació de la societat catalana en el funcionament de la UOC. A més de les tasques d'assessorament i connexió amb la societat, la funció del Consell de la FUOC és informar del pressupost, la programació i el nomenament del rector de la Universitat Oberta de Catalunya.

L'integren, a més del rector de la UOC i del director de la FUOC, representants del Parlament, de les universitats públiques, de les organitzacions empresarials i sindicals i diverses personalitats de l'àmbit de la recerca i de la cultura. Conté, per tant, una àmplia representació de la societat catalana, la qual la Universitat, pel seu caràcter de servei públic, té la voluntat i el deure de servir.

El rector de la Universitat Oberta de Catalunya

El director de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Dos consellers-representants nomenats pel Parlament de Catalunya

Quatre consellers-representants de les universitats públiques, designats pel Consell Interuniversitari de Catalunya

Dos consellers-representants designats per les organitzacions empresarials més implantades.

Dos consellers-representants designats per les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya

Cinc consellers-representants nomenats directament pel Patronat de la FUOC

El President és nomenat pel Patronat de la FUOC d’entre els membres del Consell.

El Secretari del Consell és el secretari de la FUOC, amb veu però sense vot.