Comissió Permanent

El Patronat de la FUOC delega algunes de les seves funcions en la Comissió Permanent, que és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la Fundació i la missió de la qual és conduir els afers ordinaris de la Fundació.

El rector de la UOC, o la persona en qui delegui, i el director de la FUOC, assisteixen a les reunions de la Comissió amb veu i sense vot.

D’acord amb el que estableix l’article 21 dels Estatuts de la Fundació, en sessió plenària del Patronat del passat 22 de juliol de 2014 i per unanimitat dels patrons, van ser escollits els membres de la Comissió Permanent; i en la primera reunió d’aquesta comissió, celebrada el passat 7 d’octubre, va ser escollit el patró sobre el qual recau la presidència, el Sr. Josep Vilarasau i Salat. La composició de la Comissió Permanent queda així:

Sr. Josep Vilarasau i Salat
President de la Fundació “La Caixa”
Patró representant de les tres entitats a què fa referència l’apartat a) de l’article 144 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

Sr. Josep Pallarès Marzal
Director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya
Patró designat pel Govern de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que preveu l’article 144 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

Sr. Pere Vallès i Fontanals
Director i conseller delegat Scytl Innovating Democracy
Patró independent designat per la comissió composta per les tres entitats a què fa referència l’apartat a) de l’article 144 de la Llei 2/2014, del 24 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.


Membres amb veu i sense vot

Dr. Josep A. Planell i Estany
Rector de la Universitat Oberta de Catalunya

Sr. Antoni Cahner Monzó
Director general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Sr. Pere Fabra Abat
Secretari