• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Criteris lingüístics
Ortografia

Resum de les novetats ortogràfiques

Presentem esquemàticament les principals novetats derivades de l'aprovació de l'Ortografia catalana (IEC, 2016). Remetem als enllaços per a més informació.

NOVETATS ORTOGRÀFIQUES
1. Es modifica l'ús del guionet en alguns casos.
2. Es redueix a quinze paraules la llista de mots amb accent diacrític.
3. Es recull la tradició de l'àmbit lingüístic valencià de representar amb accent agut els mots que es pronuncien amb e tancada en aquest parlar (que és oberta o neutra en altres parlars): café, comprén, francés, admés...
4. Se suprimeix la dièresi en alguns derivats amb el sufix -allaical, trapezoidal...
5. Algunes paraules passen a doblar la r: arrítmia, cefalorraquidi, corresponsable, erradicar, otorrinolaringòleg...
6. Algunes paraules compostes passen a escriure's amb inicial del segon formant quan va seguida de s + consonant: arterioesclerosi, cirroestrat, electroestàtic, termoestable...