• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Criteris lingüístics
Gramàtica

Conjuncions i locucions conjuntives

De coordinació


Quadre general

Copulatives i [mai e], ni.
Disjuntives o [mai u], o bé, o si no.
Adversatives però, ara, ara bé, tanmateix, sinó, sinó que, amb tot, no obstant (això), (això) no obstant, en canvi, ans, mes.
Distributives ara... ara, adés... adés, ara... adés, sia... sia, sia... o, no solament... sinó també, que... que, ni... ni, o... o, mig... mig.
Il·latives doncs, per tant, per consegüent, així (és que).
Continuatives doncs, (i) encara, a més, demés, encara més, d'altra banda, així mateix, ...i tot, altrament.


Observacions

 • Entre les conjuncions distributives no hi ha ja sigui... o, sinó que ha de ser sia... o, o... o, etc. o simplement amb el verb i la conjunció o.

  Volen reduir l'absentisme laboral per qualsevol causa sia justificada, injustificada o dubtosa [i no pas ja sigui... o].

  O amb bona cara o amb mala cara, sempre acaba aconseguint el que vol [i no pas Ja sigui... o].

  Treballen amb el seu propi equip o juntament amb altres [i no pas ja sigui... o].

 • S'ha de distingir la conjunció adversativa sinó de si no (conjunció condicional + adverbi de negació).

  La utilitat dels materials no es garanteix per l'ús d'un suport determinat, per molt innovador que sigui, sinó per la qualitat que tenen.

  El grau de competència d'un professor no es valora pel coneixement que té de coses molt concretes, sinó per la seva manera d'entendre i transmetre la realitat.

  Hi ha subcontractació no solament dels equips informàtics sinó també dels professionals.

  Demaneu ajuda si no trobeu la informació que busqueu.

  No es pot saber de qui és l'ingrés si no s'hi fa constar el nom.

  S'han d'explicar bé; si no, ningú no els entendrà.

 • La conjunció doncs és il·lativa o continuativa; no té mai valor causal i, per tant, no s'ha de confondre amb perquè, puix (que) o ja que.

  Suposem, doncs, que tothom qui s'ha inscrit al curs té uns coneixements mínims.

  Ha arribat tothom. Doncs ja podem començar [diferent de: Ja podem començar perquè ha arribat tothom].

  Cal potenciar el reconeixement de la ciència, perquè [o puix que o ja que] massa sovint només ens fem ressò dels petits fracassos [i no pas doncs].

+ Torna al començament

De subordinació


Quadre general

Completives que, si, com.
Temporals quan, abans que, després que, mentre (que), que, sempre que, fins que (no), tan bon punt, tota vegada que, des que, d'ençà que.
Locatives allà on, on.
Modals com, com si, així com, tal com, segons (que), sense que, en quant, a mesura que.
Comparatives tan… com, tant... com, més... que (no pas), com menys... menys, com menys... més, com més... menys, com més... més.
Concessives encara que, malgrat que, per bé que, per més que, si bé, tot i que, amb tot (i) que, mal que.
Consecutives que, tant... que, tan... que, talment... que, de (tal) manera que, massa [prou, molt]... perquè, fins al punt que.
Condicionals si, posat que, només que, mentre (que), sempre que, en cas que, si per cas, llevat que, fora que, tret que, si doncs no, que.
Causals perquè, ja que, com que, atès que, vist que, puix, puix que, per tal com, com sigui que, a causa que, per raó que, car.
Finals perquè, a fi que, per tal que, que.


Observacions

 • És incorrecte ometre la conjunció completiva que, que no s'ha de confondre amb els relatius que ni què, els quals substitueixen un element anterior, mentre que la conjunció es limita a introduir una frase, sense substituir cap element esmentat abans.

  Demanem que llegiu detingudament la proposta que us fem.

  Esperem que aquesta informació us sigui molt útil.

  Us agrairé que estudieu els aclariments que ara us presentem.

  Preparen un gran sarau que prometen que serà inoblidable.

  A ella sí que li agrada el cine.

 • Per tal d'evitar confusions de significat i aconseguir un llenguatge precís i no enfarfegat, val més reservar la locució conjuntiva així com per al sentit modal ('de la mateixa manera que', 'igual que') i no pas per al copulatiu, encara que aquest ús s'hagi recollit al diccionari. Per a aquest sentit copulatiu és molt més usual fer servir i, i també, a més.

  Així com ella contesta molt amablement, ell ho fa d'una manera molt seca [sentit modal].

  Així com ahir feia bo, avui no para de ploure [sentit modal].

  Hi podran participar estudiants, professors i personal de gestió en actiu, a més d'empreses i institucions col·laboradores [millor que no pas així com].

  Hi trobareu una variada oferta de serveis i tot el que pot afavorir el vostre progrés personal i professional [millor que no pas així com].

  La Universitat us farà arribar aquest programari a casa amb la primera tramesa de material, i també les instruccions i indicacions per a instal·lar-lo [millor que no pas així com].

 • No existeix la conjunció *peraquè, sinó que ha de ser perquè, que és final (el verb de la frase va en subjuntiu) i causal (el verb va en indicatiu). A més, no s'ha de confondre la conjunció perquè amb per què ni amb per a què (preposició + interrogatiu o relatiu).

  Que siguin capdavanters ara no és prou garantia perquè ho continuïn essent en el futur [final].

  Hem preparat unes pàgines especials perquè pugueu gaudir del ciberespai [final].

  No han vingut a la festa perquè se n'han descuidat [causal].

  Votem aquesta opció perquè ens permet arribar més lluny [causal].

  No s'expliquen la causa per què es mouen [no pas conjunció, sinó preposició + relatiu].

  Volen saber per què hi ha gent que s'apunta a aquests cursos [no pas conjunció, sinó preposició + interrogatiu].

  Es pregunten per a què seran útils totes aquestes feines [no pas conjunció, sinó preposició + interrogatiu].

 • La locució conjuntiva tot i que s'ha de fer servir amb el verb en indicatiu. Amb el verb en subjuntiu s'han d'utilitzar altres locucions equivalents.

  Tot i que no és igual el nombre d'usuaris que el de sessions, almenys indica que s'hi han connectat unes quantes persones diferents [correcte].

  Tot i que tenim un programari net de virus, la responsabilitat final és de cada usuari [correcte].

  Encara que [o Malgrat que] aquests passos previs no tinguin una dimensió pública, s'han de presentar correctament [i no pas Tot i que].

  S'han d'eliminar les substàncies perilloses encara que [o malgrat que] en alguns casos puguin ser beneficioses per a algú concret [i no pas tot i que].

+ Torna al començament